Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

25. september 2004

afholdt på Diö i Sverige

 

 

 

Deltagere: Finn Bjørn-Hansen, Preben Rasmussen, Torben Jørgensen, Jan Skytte, Ole Boding, Finn Verbiest, John Helmersen, Kim Allan, Kim W. Nielsen, Marianne Therkildsen, Ole L. Olesen, Giovanni Belli (referent).

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent

Giovanni Belli (formanden) foreslog advokat Kim W. Nielsen, som blev valgt enstemmigt. Advokaten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og var beslutningsdygtig.

 

2. Beretning og regnskab til godkendelse

Formanden gav en status for medlemmernes virke i foreningen samt årsag til afbud til årets arrangement. Herunder bemærkedes det at Per Pedersen fortsat betaler kontingent, og at der er håb om at Lars Andersen vil deltage i foreningens arrangementer igen.

 

Formanden henviste til det udleverede foreløbige regnskab for 2004 (bilag), herunder kommenterede de enkelte poster. Årets resultat forventes at blive ca. 6.000 kr. Foreningens likvide beholdning forventes således ultimo året at være ca. 55.000 kr. samt en ½ flaske ”Jameson” whisky.

 

3. Forslag til kontingent

Formanden foreslog at det årlige kontingent forblev uændret på 4.000 kr. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at fastholde det nuværende kontingentbeløb.

 

4. Behandling af fremsendte forslag

Forslag fra foreningens kasserer udleveret (bilag). Generalforsamlingen kunne enstemmigt tiltræde de foreslåede regler angående underskrivelse af checks samt Dankort til foreningens konto.

 

5. Valg af arrangementskomite

Efter en indledende kvalifikationsrunde blev følgende medlemmer med applaus valgt til arrangementskomite for 2005: Finn Bjørn-Hansen (konstitueret formand), Søren Tholstrup, Klaus Kaae samt Judy Nilausen. Arrangementskomiteen vælger på sit første møde formand og har mulighed for at inddrage ét ekstra medlem i arbejdet.

 

6. Eventuelt

Generalforsamlingen drøftede niveauet for budgettet ved foreningens 15 års jubilæum i 2008. Der var enighed om ca. 150.000 kr. Med en forventet likvid beholdning på ca. 55.000 kr. ved årets udgang, indebærer dette at arrangementskomiteerne i 2005, 2006 og 2007 henstilles til at sikre en årlig forøgelse af den likvide beholdning på 10.000 kr. Dermed har foreningen ca. 85.000 kr. primo 2008 i likvid beholdning foruden årets kontingent (72.000 kr.) samt sidevognsbetaling, der eventuelt kan reguleres.

 

Referent: Giovanni Belli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk